45. Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

1) Hayat kurtarmak amacı ile havayolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?
a) İleri yaşam desteği
b) Suni solunum
c) Hayat öpücüğü
d) Dış kalp masajı
e) Temel yaşam desteği

2) Sağlık memuru Hasan Bey evinin önünde bir trafik kazasına şahit oluyor. Hemen olay yerine koşuyor. Kazazedenin sağ uyluğunda derin ve kirli bir yara fark ediyor. Hasan Bey aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) Yaradaki kanamayı tampon yaparak durdurmak
b) Yarayı temiz bezle örtmek
c) Yaraya saplanan sivri cisimleri çıkarmak
d) Tıbbi yardım istemek
e) Çevre güvenliğini sağlamak

3) Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?
a) Koruma- Kurtarma- Tedavi etme
b) Koruma- Bildirme- Kurtarma
c) Koruma- Bildirme- Tedavi etme
d) Koruma- Tedavi etme- Kurtarma
e) Bildirme- Kurtarma- Koruma

4) Hangi kanama durumunda, kanama olan bölgeye gazlı bezle bastırarak müdahale yapılır?
a) Kulaktan kan gelmesi
b) Beyin kanaması
c) Mide kanaması
d) Yüzeysel deri kesikleri
e) İdrardan kan gelmesi

5) Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
a) Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır.
b) Hastanın bilincinin açık olup olmadığına bakılır.
c) Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır.
d) Hastanın komada olup olmadığına bakılır.
e) Hastanın ölüp ölmediğine bakılır.

6) Devletin temel görevleri arasında sayılan güvenlik alanında özel hukuk kişilerinin de faaliyette bulunmasına yürürlükteki hangi kanunla izin verilmektedir?
a) 2495 Sayılı Kanun
b) 5188 Sayılı Kanun
c) 5271 Sayılı Kanun
d) 2559 Sayılı Kanun
e) 5237 Sayılı Kanun

7) Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?
a) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması
b) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması
c) Parti kongrelerinde
d) Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi
e) Güvenlik hizmeti uygulamasının kaldırılması

8) Özel güvenlik komisyonu aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik talebini sakıncalı bularak izin verilmemesine karar verir?
a) Cenaze töreninde
b) Seyahati engelleyen durumlarda
c) Kişilerin korunması durumunda
d) Spor müsabakalarında
e) Genel kolluğun görev almadığı yerlerde

9) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunu oluşturanlardan değildir?
a) Vali yardımcısı
b) İl emniyet müdürlüğü
c) İl jandarma komutanlığı
d) Ticaret ve sanayi odası başkanlığı
e) Milli eğitim müdürlüğü

10) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu toplantılarına üye olarak katılamaz?
a) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
b) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
c) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı temsilcisi
d) Başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi
e) Bölgenin polis merkezi amirliği temsilcisi

11) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmeti taleplerine ilişkin nihai kararı vermeye yetkilidir?
a) Özel güvenlik komisyonu
b) İl emniyet müdürlüğü
c) Valilik
d) İçişleri Bakanlığı
e) Hükümet komiseri

12) Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?
a) 18 yaşını doldurmuş olmak
b) Devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkûm olmamak
c) Görevin yapılmasına engel olabilecek engelli olmamak
d) En az lise veya dengi okulu mezunu olmak
e) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak

13) Can ve mal güvenliğini sağlamak Devletin en önemli görevlerindendir. Devletçe sağlanan güvenliğe ek olarak ayrıca korumak isteyenlere aşağıdaki hangi kanun izin vermektedir?
a) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
b) 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
c) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
d) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
e) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

14) Özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde yakalama yetkisi yoktur?
a) Suçüstü halinde yakalama
b) Haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
c) Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla yakalama
d) Vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması gereken kişiyi yakalama
e) Duyarlı kapıdan geçen kişiden ikaz sesi gelmesi durumunda yakalama

15) Özel güvenlik görevlisi adli ve önleyici kolluk kapsamında yakalama yetkisine sahiptir. Aşağıdaki yakalama yetkilerinden hangisi önleyici yakalamadır?
a) Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 90 kapsamında suçüstü yakalaması
b) Kişinin sağlığı bakımından mevcut tehlikeden korunması amacıyla yakalama
c) Haklarında yakalama emri bulunanları yakalama
d) Haklarında mahkûmiyet kararı bulunanları yakalama
e) Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 168 kapsamında olay yerini koruma amaçlı yakalama

16) Adli ve önleme aramasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Her ikisinde de esas olan hâkim kararıdır.
b) Suç işlenmeden önce yapılan arama önleme aramasıdır.
c) Suç işlendikten sonra yapılan arama adli aramadır.
d) Özel güvenlik görevlisi arama sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayı emanete alabilir.
e) Özel güvenlik görevlisinin adli arama yetkisi yoktur.

17) Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali, hırsızlık suçu işlerken suçüstü olarak saat 24:.00′te yakaladığı şüpheliyi bir odada bekleterek sabah saat 08.00′de genel kolluğa bildirmiş ve teslim etmiştir. Yapılan işlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlemiştir.
b) Görevi nedeniyle işlediği suç olduğundan verilecek ceza bir kat artırılır.
c) Gece yakalama yaptığından sabah mesai başlangıcında teslim edebilir.
d) Yakalama sonrası en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirmelidir.
e) Yakalama ve teslim-tesellüm tutanağı tutmalıdır.

18) Alış veriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali, hırsızlık suçu işleyen şahsı suçüstü yakalamış, bildirmiş olduğu güvenlik amiri yazılı olarak da talimat vererek genel kolluğa bildirmemesini emretmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Emri veren güvenlik amiri sorumludur.
b) Ali’nin sorumluluğu yoktur.
c) Yazılı emir verilmesi yeterlidir.
d) Suçu işleyenin yaşına göre işlem yapılır.
e) Hem güvenlik amiri hem de Ali sorumludur.

19) 5188 Sayılı Kanun bazı yerlerde silahlı özel güvenlik hizmeti verilmesini yasaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik hizmeti verilebilir?
a) Organize sanayi bölgelerinde
b) Eğitim öğretim kurumlarında
c) Sağlık tesislerinde
d) İçkili yerlerde
e) Spor müsabakalarında

20) Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 Sayılı Kanunun 7. maddesinde sayılmıştır. Sayılan yetkilerin kullanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
a) Yetkiler ancak görev alanlarında kullanılabilir.
b) Yetkiler ancak görevli oldukları süre içinde kullanılabilir.
c) Yetkilerini kullanabilmek için kimlik kartı takma zorunluluğu vardır.
d) Yetkilerini ancak genel kolluğun talebi halinde kullanabilir.
e) Üniforma giyme zorunluluğu vardır.

21) “Adapazarı-İstanbul seferi yapan trende kimliği belirsiz kişiler, kendilerinden bilet isteyen kondüktör ve güvenlik görevlilerine saldırdı. Olayda M.Ç. adlı özel güvenlik görevlisi parmağından, diğer özel güvenlik görevlisi Y.G. de kolundan yaralandı.” Aşağıdakilerden hangisi haberde bahsedilen yaralanmadan dolayı özel güvenlik görevlilerine ödenecek tazminatla ilgili değildir?
a) İş Sözleşmesi
b) Toplu İş Sözleşmesi
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 4857 Sayılı İş Kanunu
e) İşsizlik Sigortası Kanunu

22) İş Kanununa göre iş sözleşmesi feshedilen özel güvenlik görevlisi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile hangi mahkemede dava açabilir?
a) İdare Mahkemesinde
b) İş Mahkemesinde
c) Sulh Mahkemelerinde
d) Ağır Ceza Mahkemesinde
e) Bölge İdare Mahkemesinde

23) 4857 Sayılı İş Kanununa göre işveren aşağıda yazılı hallerden hangisinde “haklı nedenle derhal fesih” hakkı yoktur?
a) İşçinin içkiye düşkünlüğünden engelli hale gelmesi sebebiyle ardı ardına 3 iş günü devamsızlığı
b) İşçinin iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda
c) İşçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması
d) İşçinin işverenden izin almaksızın ardı ardına 2 iş günü işine devam etmemesi
e) İşçinin iş yerinde meydana gelen esaslı değişikliği kabul etmemesi

24) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik uygulamasını denetlemeye yetkili makamlar; Kaymakamlık, Valilik ve İçişleri Bakanlığıdır. Yapılan denetimlerde tespit edilen aşağıdaki fiillerden hangisinde özel güvenlik görevlisine idari yaptırım uygulanır?
a) Grev yasağına uyulmaması, ateşli silahın görev alanı dışında kullanılması, özel güvenlik kimlik kartının başkasına kullandırılması
b) Diğer kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetinin valiliğe bildirilmemesi
c) Mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirlerin alınmaması
d) Özel güvenlik görevlisinin koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılması
e) Göreve başlayan ile işten ayrılan özel güvenlik görevlilerinin bildirimlerinin yapılmaması

25) Silahsız ve silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin kaç yaşını doldurmaları gerekmektedir?
a) 18-21
b) 18-22
c) 20-22
d) 18-18
e) 21-21

26) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının öncelikli amaçlarından değildir?
a) Ortam güvenliğini sağlamak
b) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
c) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek
d) Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
e) Hasta / yaralının durumunun kötüye gitmemesi için gereken önlemleri almak

27) Kişilerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal yaşantılarını olumsuz yönden etkileyen madde kullanımı ve madde bağımlılığı olan kimselerde, fiziksel belirti olarak aşağıdakilerden hangisi görülür?
a) Vücudu sık aralıklarla kaşıma eğilimi
b) Kol bölgelerinde mor ve siyah iğne yerleri
c) Damarlar üzerinde su toplamasına benzer iltihaplar
d) Aşırı kilo kaybı
e) Hepsi

28) Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca sentetik uyarıcılar için …….., uyuşturucular için ……… reçete sistemi uygulanmaktadır. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?
a) Sarı-Kırmızı
b) Yeşil-Kırmızı
c) Kırmızı-Yeşil
d) Kırmızı-Kırmızı
e) Beyaz-Yeşil

29) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimleri açısından yanlıştır?
a) Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar derhal en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
c) Görevin yerine getirilmesi esnasında yaşanan zor kullanma ve yakalama olaylarının en hızlı şekilde genel kolluğu iletilmesi zorunludur.
d) Olay hakkında suçun niteliğine göre genel kolluk birimleri gibi adli işlem başlatabilir.
e) Genel kolluk kuvvetlerine bildirmek şartıyla, arama sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma yetkisi mevcuttur.

30) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden biri değildir?
a) Bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak
b) Emniyet ve asayişi sağlamak
c) Suç işlenmesini önlemek için tedbirler almak ve suçla mücadele etmek
d) Oluşmuş olan suçlara müdahale etmek
e) Devlet gücünü temsil ettiğinden istediğinde güç kullanmak

31) İl ve ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?
a) Vali – Kaymakam
b) Vali – Belediye Başkanı
c) Vali Yardımcısı – Belediye Başkanı
d) İl Emniyet Müdürü – İlçe Emniyet Müdürü
e) Vali Yardımcısı – İlçe Emniyet Müdürü

32) Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı;
I Suçüstü durumlarda işlenmiş bir suçun sanığının takibi
II Dışarıdan yapılan saldırılara tedbir alınması
III Para ve değerli eşya nakli
IV Kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  1. a) I – II
    b) I – II – III
    c) I – III
    d) I – II – III- IV
    e) Hiçbiri

33) Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?
a) Elektrik
b) Petrol
c) Katı
d) Metal
e) Sıvı

34) Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?
a) Yangın merdivenini kullanmak
b) Kapalı bir yerde isek pencere ve kapıyı sıkıcı kapatıp açıklıkları tıkayarak duman girişini önlemek
c) Asansörü kullanmak
d) Alt kata doğru kaçmak
e) Yangın çıkış yollarını takip etmek

35) Yanmakta olan yağın üzerine su dökülünce hangi olay meydana gelir?
a) Söner
b) Yağ patlaması
c) Gaz patlaması
d) Yanmaya devam eder
e) Hiçbiri

36) Elektrikli cihazların yakınında çıkan yangın olaylarında hangi tip portatif söndürücü kullanılır?
a) Su içerikli portatif söndürücü
b) Köpüklü portatif söndürücü
c) CO2 portatif söndürücü
d) Kuru kimyasal tozlu portatif söndürücü
e) Hiçbiri

37) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

38) Deprem anında dışarıda iseniz alacağınız tedbirlerden hangisi yanlıştır?
a) Duvar dibinde durmak
b) Enerji hattından uzaklaşmak
c) Deniz kıyısından uzaklaşmak
d) Köprü üzerinde korkuluklara sıkıca sarılmak
e) Açık arazide çömelmek

39) Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?
a) Yanıcı maddeyi örtme
b) Boğma özelliği
c) Soğutma özelliği
d) Yangını durdurma
e) Etrafı kirletme

40) Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranış yapılır?
a) Ağız ve burun ıslak bezle kapatılarak dizler üzerinde emekleyerek çıkılır.
b) Koşarak çıkılır.
c) Üst katlara kaçılır.
e) Camları açarak seslenilir.
e) Lambaları yakarak yol aranır.

41) Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemi kullanmanın amaçlarından biri değildir?
a) Hırsızlık olaylarının gözlenmesi ve kaydedilmesi
b) Geçiş noktalarının izlenmesi
c) Geçiş yapan kişilerin izlenmesi
d) Geçiş yapan kişilerin el bagajlarının içini görüntülemek
e) Hukuken uygulanabilir alanlarda gizli gözetim uygulanması

42) Hangisi hayvan ısırmalarındaki ilkyardım uygulaması değildir?
a) Hafif ısırıklar önce 5 dakika soğuk sabunlu suyla yıkanır.
b) Yaranın üzeri temiz bir bezle kapatılır.
c) Hastaya hemen tetanoz ve kuduz aşısı yapılır.
d) Ciddi bir yaralanma ve kanama varsa yarayı temiz bezle baskı uygulayarak, kanama durdurulur.
e) Hepsi

43) Ahmet trafik kazası olan yere intikal ettiğinde yerde yatar halde duran kazazedenin bacağında yavaş ve sızıntı şeklinde bir kanama olduğunu görüyor, kanayan yerde yer yer küçük kabarcıklarda oluşmaktadır. Bu kanamanın kaynağı neresidir?
a) Atardamar
b) Kılcaldamar
c) Şahdamarı
d) Toplardamar
e) Varisler

44) Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
a) Dil dışarı çekilir.
b) Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir.
c) Baş-çene pozisyonu sağlanır.
d) Hastaya koma pozisyonu verilir.
e) Baş yana çevrilir.

45) Birinci derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Deride içi su dolu kabarcıklar
b) Deride kızarıklık
c) Yanık bölgede şişlik (ödem)
d) Ağrı
e) Hiçbiri

46) X-ray cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deri ile kaplanmış nesneler
b) Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
c) Nemli bezlere sarılmış nesneler
d) Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler
e) Branda ile ambalajlanmış nesneler

47) Aşağıdaki detektör tiplerinden hangisi yangın algılama detektörü olarak kullanılamaz?
a) İyonizasyon duman detektörü
b) Optik duman detektörü
c) Sabit sıcaklık detektörü
d) Alev detektörü
e) Metal detektörü

48) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından biri sayılmaz?
a) Kameralı cep telefonu
b) Patlayıcı buhar detektörü
c) Alarm sistemi
d) Metal detektörler
e) X-ray cihazı

49) El tipi detektörlerle kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?
a) Bagaj ve koli kontrolünde kullanılırlar.
b) Organik maddeleri tespit edebilirler.
c) Yüksek oranda radyasyonla çalışırlar.
d) Çok geniş bir alanda elektrostatik alan oluştururlar.
e) Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı sinyal verirler.

50) Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in görev yaptığı alışveriş merkezine girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi, kolluğun hangi yetkisini ifade eder?
a) Yakalama
b) El koyma
c) Gözaltına alma
d) Muhafaza altına alma
e) Arama

51) Önemli kişiye yönelik saldırı esnasında yapılan işlerden hangisi yanlıştır?
a) Korunan kişi yalnız bırakılmaz.
b) Herhangi bir saldırıda önemli kişi koruma çemberine alınır.
c) Önemli kişinin kendisini korumasına fırsat verilir.
d) Önemli kişi olay yerinden derhal uzaklaştırılır.
e) Meydana gelen saldırıya, diğer güvenlik personeli ile mahalli güvenlik birimleri el koyar.

52) Koruma görevlisi olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Hakan, koruduğu kişiyi işyerinden havalimanına götürecektir. Mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?
a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları
e) Kritik noktalar

53) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinde dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
b) Açık alanlarda koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personeli tehlike ve saldırıyı önleyecek derinlik mesafesini korur.
d) Koruma düzeni görev alanının durumuna göre değişken bir hal alır.
e) Koruma düzeninde daima 360 derece koruma sağlanır.

54) Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
a) Konut koruma
b) Yaya koruma
c) Kişi koruma
d) Sürekli koruma
e) İşyeri koruma

55) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
a) Bedenen ve ruhen normal, sağlıklı olmalıdır.
b) Görev bilincine sahip olmalıdır.
c) Ketum olmalıdır.
d) Boyu en az 1.90 olmalıdır.
e) İlkyardım bilgisi olmalıdır.

56) Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halka aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dış çember
b) İç çember
c) Orta çember
d) Dar çember
e) Geniş çember

57) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli değildir?
a) Koruma amiri
b) Ekip amiri
c) Koruma görevlileri
d) Sürücüler
e) Sağlık görevlileri

58) Koruma organizasyonunda görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın, silah kullanma konusunda nasıl davranması doğrudur?
a) Koruma organizasyonunda silah kullanılmaz.
b) Koruma organizasyonunda her zaman silah kullanılır.
c) Koruma organizasyonu sırasında sadece koruma amiri silah kullanabilir.
d) Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir.
e) Koruma organizasyonunda sadece öncü koruma silah kullanır.

59) Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
a) Empati, iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır.
b) Empati, iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir.
c) Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır.
d) Empati, iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır.
e) Empati, iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir.

60) Özel güvenlik görevlisinin görev süresi içinde en sık karşı karşıya kaldığı durumlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Düzenli evrak girişi yapmak
b) İletişim halinde bulunmak
c) Amirlerini bilgilendirmek
d) Çalıştığı kurumun işleyişine katkıda bulunmak
e) Güvenlik tehdidi ile karşı karşıya kalmak

61) Özel güvenlik görevlisinin kurum çalışanları ile iletişiminde başarısını belirleyen ilk önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurum mensuplarını güler yüzle karşılamak
b) Kurum mensuplarının içine yabancıların sızmasını engellemek
c) Kurum mensuplarının kimlik kartlarını özenle kontrol etmek
d) Kurum mensuplarının bir an önce görevlerinin başında olmasını kolaylaştırmak
e) Kurum mensuplarının tümünü birbirine karıştırmadan tanımak

62) Bir özel güvenlik görevlisinin yüksek iletişim becerisi onu ruhi risklere karşı korur. Bu ruhi risklerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Panik atak
b) Depresyon
c) Şizofreni
d) Stres
e) Asosyalite

63) Bir özel güvenlik görevlisi kendisine yapılan başvuruyu dinlerken aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamalıdır?
a) Dinlediği kişi ile göz temasına girmelidir.
b) Omuz hizasında yüzyüze olmaya özen göstermelidir.
c) Dinlediklerini not almalıdır.
d) İşlerini aksatmamak için çalışmaya devam etmelidir.
e) Dinlediğini anladığını göstermek için onaylamalıdır.

64) Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
a) Geri bildirim
b) Mesaj tekrarı
c) Yansıtma
d) Aktarma
e) Görev tekrarı

65) Eleştirel dinleme bir özel güvenlik görevlisine hangi yararları sağlamaz?
a) Kendisine verilen mesajın doğru olup olmadığını anlamasını
b) Kendisine verilen mesajın içindeki duygusal boyutların kendisine hata yaptırabileceğini
c) Kendisine verilen mesajın aşırı öfke anında söylenilen sözler olup olmadığını anlamasını
d) Kendisine verilen mesajın görevini eksiksiz yapmasına katkısı olup olmadığını anlamasını
e) Bireylerin memnuniyetini sağlar

66) Özel güvenlik görevlisinin “Katılımlı Dinleme” becerisi aşağıdaki tanımlardan hangisine uymaktadır?
a) Kendisiyle konuşan kişinin mesajının kendi kelimeleriyle ona yansıtmaktır.
b) Kendisiyle konuşan kişinin sözlerini başıyla onaylamaktır.
c) Kendisiyle konuşan kişiye yer yer “haklısın” sözü ile katılmaktır.
d) Kendisiyle konuşan kişiyi dikkatle sonuna kadar dinlemektir.
e) Kendisiyle konuşan kişiye ara ara kendi düşüncelerini ifade etmektir.

67) Bir özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı kuruma başvuran bir kişinin isteklerini doğru anlayabilmek için güvenlik görevlisi nelere dikkat etmelidir?
a) Kılık kıyafetine
b) Tavır ve davranışlarına
c) Başvuru süresince söz, kılık kıyafet ve davranışlarının tümüne
d) Bakışlarına
e) Konuşmasına

68) Bir özel güvenlik görevlisinin yüzyüze kurduğu iletişimde aşağıdaki durumlardan hangisi yüzyüze iletimin unsurlarından değildir?
a) Bakış
b) Konuşma
c) Yüz ifadeleri
d) Beden hareketleri
e) Görüntü

69) Bir özel güvenlik görevlisi olarak olağanüstü durumların yazılı bir rapor haline getirilmesi önemlidir. Bir olay raporunun hazırlanışında hangi unsurlar metin içinde yer almalıdır?
a) Olay, zaman, durum hikaye
b) Olayın kim tarafından, neden, nerede, ne zaman, nasıl ve niçin yapıldığına yer vermek
c) Olayın gerçekleştiği zaman, yer ve olayın gerçekleşme biçimi ve yorum
d) Olayın oluşma şekli, saati, yeri ve oluş sebebi ile ilgili sizin görüşleriniz
e) Olayın oluş biçimi, sebebi, yeri ve kişisel görüşleriniz

70) Bir güvenlik görevlisi amirleri ile yapacağı özel görüşmeler için zamanı nasıl ayarlamalıdır?
a) Genellikle sabah mesai öncesi yapmalıdır
b) Mesai saatleri dışını seçmelidir
c) Amirinin yoğun olmadığı serbest görüşme saatlerini seçmelidir
d) Her zaman yapabilmelidir
e) Mesai bitiş saatlerini seçmelidir

71) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……….. denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kalabalık
b) Akrabalar
c) Grup
d) Küme
e) Hiçbiri

72) Şuurlu fertlerden (kişi) ve özellikle aralarında teşkilatlanma bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden oluşmuş insan yığınlarına aşağıdakilerden hangi isim verilir?
a) Kalabalık
b) Yığın
c) Topluluk
d) Grup
e) Toplum

73) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine güneş doğmadan başlanamaz.
b) Kapalı yerlerdeki toplantılar saat 24.00’e kadar sürebilir.
c) Şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.
d) Toplantının yapıldığı yer, toplantı süresince umuma açık yer sayılır.
e) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hiçbir şekilde sınırlanamaz.

74) Toplu hareketlerin çoğu bilinçli ve planlı olarak gerçekleştirilir. Planlı bir toplu hareket de organize olmayı, iş bölümünü ve koordineyi gerektirir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?
a) Muhasebe müdürü
b) Haberleşme görevlileri
c) Eylem grupları
d) Psikolojik etki grupları
e) İç yönetim grubu

75) Aşağıdakilerin hangisi “zehirleyici (öldürücü) kimyasal maddeler” grubuna dâhil değildir?
a) Sinir gazları
b) OC (biber gazı)
c) Yakıcı gazlar
d) Boğucu gazlar
e) Kan zehirleyici gazlar

76) Göz yaşartıcı gazlara maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Gözler ovuşturulmadan açık tutulmalı, lens varsa çıkarılmalıdır.
b) Gözler rüzgâra veya varsa vantilatöre karşı açık tutulmalıdır.
c) Burnu temizlemek için sümkürülmeli ve normal nefes almaya gayret edilmelidir.
d) Bol soğuk su ile maddenin bulaştığı yerler özellikle de gözler ovuşturmadan yıkanmalıdır.
e) Hepsi

77) Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanması kapsamında eylem gruplarının özelliklerinden değildir?
a) Topluluğa moral ve cesaret verirler.
b) Saldırgandırlar.
c) Eyleme geçecekleri zaman önceden planlanmıştır.
d) Ne zaman ne slogan atacakları belirlenmiştir.
e) Özel yetiştirilmişlerdir.

78) Daha ziyade olay çıkarmaya kararlı kişilerin ve toplulukların bu niyetlerinden ve kararlılıklarından vazgeçirilmesi için kullanılan taktiklerdir. Bu da; ya güç gösterme yahut ikna etme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir.
Toplumsal olaylarda kullanılan taktiklerden olan ve yukarıda tanımlanan taktik aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) İnandırıcı olma
d) Caydırıcılık
e) Hepsi

79) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri belirli durumlarda ancak kanunla sınırlanabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangi gerekçeler sınırlamaya dayanak olabilir?
a) Milli güvenliğin korunması amacıyla
b) Kamu düzenin korunması
c) Suç işlenmesinin önlenmesi
d) Genel sağlığın ve genel ahlakın korunması
e) Hepsi

80) Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma olur.
b) Gazın bütün etkisi 10-30 dakika gibi bir sürede geçer.
c) Sinüsleri etkiler, ağız ve burun salgıları artar.
d) Çok miktarda gaza maruz kalındığında nefes darlığına sebep olabilir.
e) Hepsi

81) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tutabileceği rapor çeşitlerinden değildir?
a) Görgü raporu
b) Devir teslim raporu
c) Değerlendirme raporu
d) Soruşturma ve kovuşturma raporu
e) İnceleme ve araştırma raporu

82) Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Ramazan’ın; Güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak ve kafalarını karıştırmak düşüncesiyle, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik, belirsiz ve kısa bir sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye şekillerinden hangisi ile ifade edilir?
a) Dairesel devriye
b) Olağan devriye
c) Geri dönüşümlü devriye
d) Planlı devriye
e) Rutin devriye

AVM’de görevli özel güvenlik görevlileri gece geç saatlerde kendi görev bölgelerinde devriye görevi ifa ederken; onları fark eden bir şahsın kaçtığını görürler. Dur ihtarına uymayan bu şahıs, kaçarken birkaç metre ilerde ayağını burkarak yerde yatar ve yardım talep eder. Yapılan kontrol ve mülakatta şahsın AVM’nin içine giremediği, çalma fiilini gerçekleştiremediği, hırsızlık amacıyla geldiğini, görevlileri görünce yakalanmama amacıyla kaçtığını, hakkında yakalanma emrinin olduğu ve arandığını öğrenirler. Özel Güvenlik görevlileri şahsı etkisiz hale getirdikten sonra üst araması yaparlar. Üstünde kimlik, 20 TL, tornavida ile bıçak çıkan şahsın, tedavisi için 112 ve teslimi için 155’i ararlar. Ambulanstan önce gelen Polis ekibine şahsı teslim ederler.
(83, 84, 85 ve 86. Sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)

83) Yukarıdaki olay bütün olarak değerlendirildiğinde; özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki devriye görevlerinden hangisini yapmadıkları söylenebilir?
a) Önleyici-caydırıcı görevler
b) İdari-yönetici görevler
c) Koruyucu görevler
d) Yardım görevleri
e) Adli görevleri

84) Yukarıdaki olayın tüm evreleri dikkate alındığında; özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki tutanaklardan hangisinin tutmalarına gerek olmadığı söylenebilir?
a) Üst arama tutanağı
b) Yakalama ve olay tutanağı
c) Suçüstü tutanağı
d) İfade tutanağı
e) Emanete alma tutanağı

85) Yukarıdaki olayda özel güvenlik görevlileri tarafından tanzim edilip imzalanan ve polis ekibine de imzalatılan, olay yerine gelen polislere şüphelinin verildiğine ilişkin düzenlenen tutanak aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) O lay görgü ve tespit tutanağı
b) Yakalama ve gözaltına alma tutanağı
c) Muhafaza altına alma tutanağı
d) Devir teslim tutanağı
e) Teslim tesellüm tutanağı

86) Yukarıdaki olayda özel güvenlik görevlilerince, şüphelinin üzerinde çıkan bıçak, tornavida vb. suç unsuru eşyaların alınması ve polise teslim sürecine kadar korunması ile ilgili hangi tutanağı tutmalıdır?
a) Emanete alma tutanağı
b) Görgü-tespit tutanağı
c) Yakalama tutanağı
d) Değer tespit tutanağı
e) Buluntu eşya tutanağı

87) Beşiktaş – Fenerbahçe maçında stat A giriş kapısında görevli özel güvenlik görevlileri, kendilerine önceden verilen bilgiler doğrultusunda olay çıkarabilecek fanatik grupları tespit edip stada girişte üst aramalarında daha dikkatli davranmaktadırlar. Stat içinde düzen ve emniyeti bozma ihtimali olan bu şahıslara yönelik yapılan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Seyirci kontrolü
b) Özellikli şahısların kontrolü
c) Ziyaretçi kontrolü
d) Yer ve alan kontrolü
e) Personel kontrolü

88) Kolluk literatüründe ve mevzuatımızda yer alan fakat günümüz şartlarında ülkemizde kullanılmayan, insan haklarına aykırılığı söz konusu olan kelepçe türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sevk zinciri
b) Parmak kelepçe
c) Masonet kelepçe
d) Plastik kelepçe
e) Zincir kelepçe

89) İstanbul pazarındaki yangında sabotaj ihtimaliyle iş yeri yanan ve can güvenliği bakımından alana girilmesi tehlike arz eden bir esnada Osman Bey ısrarla iş yerine girmek istemektedir. Özel güvenlik görevlilerinin Osman Bey’e yönelik yaptıkları yakalama aşağıdakilerden hangisidir?
a) İdari yakalama
b) Önleyici yakalama
c) Koruyucu amaçlı yakalama
d) Adli yakalama
e) Gözaltına alma

90) Dünyada ve ülkemizde yaygın üretimi yapılan, yetiştirilmesi çok kolay, insanlar üzerinde psikolojik tesir yapan, sigara ve pipo ile rahat içilebilen, kenevir bitkisinin dişisinden elde edilen ve bağımlılık yapan madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kokain
b) Meskalin
c) Esrar
d) Morfin
e) Maraş otu

91) Özel güvenlik görevlileri Mehmet ve Yalçın belirlenen görev bölgelerinde suçları önlemek, genel emniyeti korumak ve işlenmiş suçları yetkileri dâhilinde takip etmek amacıyla dolaşmaktadırlar. Özel güvenlik görevlilerinin yürüttükleri hizmet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Denetim
b) Kontrol
c) Devriye
d) Takip
e) Kovuşturma

92) Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Kemal üniformalı bir şekilde bölgesinde sürekli dolaşarak görev yapmaktadır. Emniyet ve asayişi sağlama temel alındığında, bu şekilde görev yapmakla aşağıdakilerden hangisi doğrudan elde edilemez?
a) Caydırıcılık
b) Güven
c) Düzen ve intizam
d) Çağrılara hızlı cevap verebilme
e) Sevgi ve sempati kazanma

93) Özel güvenlik görevlileri Ali ve Ahmet devriye hizmetlerinde karşılaştıkları sıra dışı olayları kısaca yazıyla kaydetmektedirler. Resmi yazışma kurallarına dikkat etmeksizin; üstlerine bildirmek, hatırlamak, ilgili yerlere veya kendilerinden sonra görevi devralacak görevlilere iletmek üzere tutulan bu kayıtlar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Rapor
b) Fezleke
c) Tutanak
d) Dilekçe
e) Not alma

94) Özel bir bankada görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet görevi esnasında, banka müdürü adına kargoyla gelen bir paketten şüphelenir. İlk etapta paketin bomba olup olmayacağını kontrol etmek amacıyla nelere dikkat etmesi gerekir?
a) Ebadına göre ağırlığına
b) Kokusuna
c) Üzerindeki yağ, kir vb. lekelere
d) Dengeli olup, olmadığına
e) Hepsi

95) Özel güvenlik görevlisi Mehmet, gelen paket üzerinde yaptığı kontrol neticesinde şüpheleri daha da artar ve paketin bomba olabileceğini düşünür. Bu durumda yapılması gereken aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Pakete hiç kimse yaklaştırılmaz.
b) Çevre güvenliği sağlanıp genel kolluğa haber verilir.
c) Sabotaj olasılığını ortadan kaldırmak için paket açılıp kontrol edilir.
d) Durum üst amirlere bildirilir.
e) Kalabalık paket çevresinden uzaklaştırılır.

96) Özel güvenlik görevlilerinin arama ile ilgili görev ve yetkileri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Yardım maksadıyla bölgeleri dışında, başka bir ÖGG’nin görev alanında arama yapabilir.
b) Önleme araması yapabilir.
c) Duruma göre adli arama yapabilir.
d) Duruma göre hem adli hem de idari arama yapabilir.
e) Aramanın temel amacı gizli ve tehlikeli olanı ortaya çıkarıp etkisiz hale getirilmedir.

97) Mevzuatımızdaki şüpheli, suç delili ve suç eşyaları ile ilgili hususlar göz önüne alındığında; Atatürk Hava Limanı kontrol ve arama görevlerini yürüten özel güvenlik görevlilerinin aşağıdakilerden hangisini yapma yetkilerinin olmadığı söylenebilir?
a) El koyma (zapt etme)
b) Koruma altına alma
c) Emanete alma
d) Takip ve kovuşturma
e) Yakalama

98) Özel güvenlik görevlilerinin kendi sorumluluk bölgelerinde zor kullanma yetki ve şartları ile ilgili aşağıda verilenlerin hangisi doğru değildir?
a) Zorunluluk, denge ve gereklilik unsurları aranmayabilir.
b) Kanunlara uygun verilen emir ve direktiflere uyulmadığı durumlarda zor kullanılabilir.
c) Kanunlara uygun konulan kural ve tedbirlere uyulmadığı durumlarda zor kullanılabilir.
d) Görevini yapmaya engel olunması durumunda zor kullanılabilir.
e) Görevini yaparken mukavemetle karşılaşılması durumunda zor kullanılabilir.

99) AVM de görevli özel güvenlik görevlileri Murat ve Kemal 16 yaşında bir genci hırsızlık yaparken suçüstü yakalar. Yakalamanın devamında yapılmayacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üst araması yapılır, suç eşyası, iz ve deliller koruma altına alınır.
b) Etkisiz hale getirilir, kelepçelenir ve gözlem altında bekletilir.
c) Polise haber verilir.
d) Gerekli durumlarda 112 unsurları da çağrılır.
e) Gerekli tutanaklar tutulur, tutanakla Polise teslim edilir.

100) Aşağıdakilerden hangisi, “Olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve delilleri korumak ve daha sonra gelen ekiplere bilgi vermekle” görevlidir?
a) Soruşturma sorumlusu
b) İlk ekip
c) Soruşturma ekibi
d) Olay yeri inceleme ekibi
e) Uzman personel

45. ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME SINAVI SORU VE CEVAPLARI – SİLAH SORULARI

1) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği geri çekmek gerekir.
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
c) Horozu kurmak gerekir.
d) Yeniden denemek gerekir.
e) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.

2) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Gerdel yayı
b) İcra yayı mili
c) Tetik manivelası
d) Kilitleme dişleri
e) Sürgü tutucu pimi

3) Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gerdel’in arızalı olması
b) İcra yayının kırık olması
c) Horozun kırık olması
d) Tırnağın kırık olması
e) Fişeğin arızalı olması

4) Atış yapmadan önce namlu içerisindeki toz, kurum ve nem varsa temizlenir. Sürgü kızak yerleri yağlı bir bezle silinerek sürgünün daha rahat hareketi sağlanır. Bu bakım hangi bakım türüne girer?
a) Günlük bakım
b) Atış öncesi bakım
c) Haftalık bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Yıllık bakım

5) Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?
a) Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur.
b) Çekirdek havada takla atarak gider.
c) Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar.
d) Atış menzili kısalır.
e) İlk hız düşer.

6) Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğne kırıktır.
b) Şarjör iyi takılmamıştır.
c) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır.
d) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir.
e) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur.

7) Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Gömlek – kurşun – bakır – barut
b) Barut – kapsül – çekirdek – kovan
c) Kovan – kapsül – tırnak – çıkarıcı
d) Tırnak – kapsül – gömlek – kurşun
e) Barut – kapsül – gömlek – çekirdek

8) Fişeklerde, kapsülde bulunan hassas maddenin yanması ile oluşan alevin baruta intikal etmesini sağlayan bölüme ne ad verilir?
a) Barut yolu
b) Destek
c) Gaz kanalı
d) Alev kanalı
e) Hiçbiri

9) Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Hiçbiri

10) Ateşli silahlarda hazne neye denir?
a) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yerdir.
b) Fişeklerin içine konuldukları kutulardır.
c) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yerdir.
d) Fişek patladıktan sonra çekirdeğin namlu içerisindeki yeridir.
e) Hiçbiri

11) Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme makaralarının görevi nedir?
a) Fişeğin düz gitmesini sağlar.
b) Fişeğin namludan çıkışını sağlar.
c) Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar.
d) İğneyi sabitler.
e) Geri tepmeyi engeller.

12) Kimyasal silahları ateşli silahlardan ayıran özellikler nelerdir?
a) Mermi çekirdeği kullanmaması
b) Kesici ve ezici olması
c) Yok edici olması
d) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
e) Delici olması

13) Aşağıdakilerden hangisi tabancalardan sürgü (kapak) kısmında yer almaz ?
a) Kovan atma boşluğu
b) Tırnak
c) Gez – arpacık
d) İğne ve yayı
e) Şarjör

14) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Fişek bilgisi
c) Balistik
d) Kriminalistik
e) Olay yeri inceleme

15) Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?
a) Tam otomatik
b) Tek hareketli silah
c) Makineli silah
d) Çift hareketli silah
e) Yarı otomatik

16) Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini hangi parça sağlar?
a) Gez
b) Namlu
c) Tetik
d) İcra yayı
e) Horoz

17) Fişek, fişek yatağına girmiyorsa ………………
Boşluğu tamamlamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Fişek kirli, paslı ve ezik olabilir.
b) Çapı uygun olmayan fişek kullanılmış olabilir.
c) Fişek yatağında kir veya tıkanma vardır.
d) Bir önceki kovan atılmamış olur.
e) Hepsi

18) Tırnağın fişeğe takıldığı uç kısmı kırılır veya aşınırsa aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?
a) Ateşleme gerçekleşmez.
b) Kovan atma tertibatı normal olarak çalışır.
c) Kovan dışarı atılamaz.
d) Fişeğin kapsülünde bir sıkıntı vardır.
e) Hiçbiri

19) Aşağıdakilerden hangisi silahın hem dolduruş yapmamasına hem de boş kovanı atmamasına neden olan arızadır?
a) Fişek yatağı aşırı kirlenmiş olabilir.
b) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
c) Tırnak kırık, aşınmış veya arızalı olabilir.
d) Çıkarıcı kırık olabilir.
e) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.

20) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini gören parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tırnak
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Top yuvaları
d) Top kilidi
e) Horoz örsü

21) Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir?
a) Çakmalı sistem
b) Horozlu iğneli sistem
c) İğneli sistem
d) Horozlu sistem
e) Vurmalı sistem

22) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır ?
a) Hazne:Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir.
b) Set :Namlu içerisindeki helezon şeklindeki girintilere denir.
c) Çap :Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye denir.
d) Fişek yatağı :Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yerdir.
e) Yiv :Namlu içerisindeki helezon şeklindeki girintilere denir.

23) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Şarjör çıkartılır.
b) Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir.
c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilebilir.
d) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
e) Silahı elimize aldığımızda dolu olabileceği unutulmaz.

24) Şarjör tüpü içerisindeki bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek yatağı
e) Fişek çıkarıcı

25) Aşağıdakilerden parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) Kabza
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Gez
e) İğne

 

 

45 YENİLEME  SINAVI CEVAP ANAHTARI SİLAH
1 E 26 D 51 C 76 E 1 B
2 C 27 E 52 B 77 A 2 E
3 B 28 C 53 B 78 D 3 A
4 D 29 D 54 C 79 E 4 B
5 C 30 E 55 D 80 E 5 C
6 B 31 A 56 B 81 D 6 C
7 C 32 D 57 E 82 C 7 B
8 B 33 A 58 D 83 B 8 D
9 E 34 C 59 C 84 D 9 B
10 E 35 B 60 B 85 E 10 A
11 C 36 C 61 E 86 A 11 C
12 D 37 B 62 D 87 B 12 D
13 A 38 A 63 D 88 A 13 E
14 E 39 C 64 A 89 C 14 C
15 B 40 A 65 E 90 C 15 D
16 E 41 D 66 A 91 C 16 D
17 C 42 C 67 C 92 E 17 E
18 E 43 B 68 E 93 E 18 C
19 A 44 C 69 B 94 E 19 A
20 D 45 A 70 C 95 C 20 B
21 E 46 D 71 C 96 A 21 C
22 B 47 E 72 E 97 D 22 B
23 E 48 A 73 E 98 A 23 C
24 A 49 E 74 A 99 B 24 A
25 A 50 E 75 B 100 B 25 A
Ara